ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του.

Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Oι Επιτροπές του Δήμου Δάφνης – Υμηττού είναι οι κάτωθι:

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Οι αρμοδιότητές της Οικονομικής Επιτροπής αφορούν στα οικονομικά θέματα του Δήμου. Μεταξύ πολλών άλλων, συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, εγκρίνει δαπάνες και διαθέσεις πιστώσεων, ελέγχει την υλοποίησή του και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Ακόμη, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου, παρακολουθεί την υλοποίηση του σχεδίου αυτού και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί όργανο με συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε διάφορα σημαντικά θέματα του Δήμου.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως επιστημονικούς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, εθελοντικές οργανώσεις, φορείς της Κοινωνίας των πολιτών, αλλά και από πολίτες.
Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν πρέπει υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται από το νόμο ο/η εκάστοτε Δήμαρχος.

Τηλέφωνο: 213.208.5524

  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο το οποίο ασχολείται με θέματα σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής γενικά, αλλά και στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες ειδικότερα.

 

Αρέσει σε %d bloggers: