ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του.

Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Oι Επιτροπές του Δήμου Δάφνης – Υμηττού είναι οι κάτωθι:

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Οι αρμοδιότητές της Οικονομικής Επιτροπής αφορούν στα οικονομικά θέματα του Δήμου. Μεταξύ πολλών άλλων, συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, εγκρίνει δαπάνες και διαθέσεις πιστώσεων, ελέγχει την υλοποίησή του και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Ακόμη, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου, παρακολουθεί την υλοποίηση του σχεδίου αυτού και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 – 2023 έχει ως εξής :

 • Μπινίσκος Αναστάσιος (Η πόλη μάς ενώνει) Δήμαρχος – Πρόεδρος
 • Βογιατζόγλου Αργυρούλα (Η πόλη μάς ενώνει) Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος
 • Λιούτας Κωνσταντίνος (Η πόλη μάς ενώνει)
  Εκλεγμένοι
 • Τζιβελέκας Ιωάννης (Η πόλη μας ενώνει)
 • Κατσαρός Θεόδωρος (Η πόλη μας ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)
 • Σταυριανουδάκης Κων/νος-Νεκτάριος (Η πόλη μας ενώνει)
 • Ντίνος Νίκος (Πόλη Φωτεινή)
 • Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος (Πολίτες σε Κίνηση)
 • Τόλια-Κηπουρού Ευθαλία (Λαϊκή Συσπείρωση)
  Αναπληρωματικοί
 • Καρακώνη Βαρβάρα (Η πόλη μας ενώνει)
 • Γιαννακοπούλου Κλεάνθη (Η πόλη μας ενώνει)
 • Τσιλίφης Νικόλαος (Η πόλη μάς ενώνει)
 • Γιαννακούρας Δημήτριος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ)
 • Θάνου Χρυσούλα (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
 • Κρούσος Μενέλαος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023_ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ)
 • Τσούτσουρας Δημήτριος (Πόλη Φωτεινή)
 • Μπόκαρης Γεώργιος (Πολίτες σε Κίνηση)
 • Λεμπέσης-Κολοκυθάς Ελευθέριος (Λαϊκή Συσπείρωση)

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί όργανο με συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε διάφορα σημαντικά θέματα του Δήμου.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως επιστημονικούς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, εθελοντικές οργανώσεις, φορείς της Κοινωνίας των πολιτών, αλλά και από πολίτες.
Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν πρέπει υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται από το νόμο ο/η εκάστοτε Δήμαρχος.

Τηλέφωνο: 213.208.5524


 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο το οποίο ασχολείται με θέματα σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής γενικά, αλλά και στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες ειδικότερα.
Η σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 2019 – 2023 έχει ως εξής :
 • Μπινίσκος Αναστάσιος (Η πόλη μάς ενώνει) Δήμαρχος – Πρόεδρος
 • Γιαννακούρας Δημήτριος (Η πόλη μάς ενώνει – Πρώην παράταξη ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ ΜΑΖΙ) Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος
 • Βογιατζόγλου Αργυρούλα (Η πόλη μάς ενώνει) Αντιδήμαρχος
  Εκλεγμένοι
 • Γιαννοπούλου Κλεάνθη (Η πόλη μάς ενώνει)
 • Λιούτας Κων/νος (Η πόλη μάς ενώνει) Αντιδήμαρχος
 • Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη (Η πόλη μάς ενώνει)
 • Μπουρνελές Νικόλαος (Πόλη Φωτεινή)
 • Ανδρουλάκης Ανδρέας (Πολίτες σε Κίνηση)
 • Κονταργύρης Κων/νος (Λαϊκή Συσπείρωση)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Δάφνης-Υμηττού, ως Συλλογικού Πειθαρχικού Οργάνου

Πρόεδρος, Αναστάσιος Μπινίσκος, (Δήμαρχος)

Μέλη:

οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.:

 • Τσιλίφης Νικόλαος
 • Βογιατζόγλου Αργυρούλα
 • Λιούτας Κωνσταντίνος
 • Θάνου Χρυσούλα
 • Γιαννακούρας Δημήτριος

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ.

 • Ρούσσου Καλλιρόη
 • Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ν.1337/83 ) ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό τον Κατσαρό Θεόδωρο
 • Κονταργύρης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον  Λεμπέση-Κολοκυθά Ελευθέριο

Δημοτικοί Υπάλληλοι

 • Τράμπαρη Φωτεινή με αναπληρωματικό την Τούνα Βαρβάρα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 880 € (Π.Δ. 171/87 άρθρ. 15 ) ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Βογιατζόγλου Αργυρούλα με αναπληρωματικό τον Λιούτα Κωνσταντίνο
 • Μητροβγένης Γεώργιος με αναπληρωματικό την Λαγδά Δέσποινα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 880 € (Π.Δ. 171/87 άρθρο 16) ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Γιαννακούρα Δημήτριο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023)

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό τον Κατσαρό Θεόδωρο
 • Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Αναστασόπουλο Νικόλαο
 • Αντωνιάδης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Μπόκαρη Γεώργιο

Δημοτικοί Υπάλληλοι

 • Τράμπαρη Φωτεινή με αναπληρωματικό την Τούνα Βαρβάρα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ αρθρ. 186 παρ. 5 και αρθρ. 192 Ν. 3463/2006 (ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023)

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Γιαννακούρας Δημήτριος με αναπληρωματικό τον Λιούτα Κωνσταντίνο
 • Ντίνος Νικόλαος με αναπληρωματικό τον Τσούτσουρα Δημήτριο

Δημοτικοί Υπάλληλοι

 • Τράμπαρη Φωτεινή με αναπληρωματικό τον Χριστόφιλο Γεώργιο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023)

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη

Δημοτικοί Υπάλληλοι

 • Κουρεμένος Στυλιανός με αναπληρωματικό τον Τσάιμο Αλκιβιάδη
 • Κουτσαύτης Κων/νος με αναπληρωματικό την Τούνα Βαρβάρα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (Αριθμ. 3373/390/20-3-75 και 4993/7451/24-4-75 αποφάσεις Υπουρ. Προεδρίας) (ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023)

Δημοτικοί Υπάλληλοι

 • Βόγκλη Βασιλική με αναπληρωματικό τον Νικολόπουλο Θεόδωρο
 • Κουτσαύτης Κων/νος με αναπληρωματικό τον Τσάϊμο Αλκιβιάδη
 • Λινάρδος Αντώνιος με αναπληρωματικό τον Θεολόγο Χρήστο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023)

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Λιούτας Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό την Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη
 • Τζιβελέκας Ιωάννηςμε αναπληρωματικό τον Σταυριανουδάκη Κωνσταντίνο
 • Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά με αναπληρωματικό τον Κονταργύρη Κωνσταντίνο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ στο Δ.Σ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ισχύς 26-9-2019/ 31-12-2023)

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Τσιλίφης Νικόλαος με αναπληρωματικό την Γιαννοπούλου Κλεάνθη
 • Μητροβγένης Γεώργιος με αναπληρωματικό τον Τζιβελέκα Ιωάννη
 • Μπουρνελές Νικόλαος με αναπληρωματικό την Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ – ΕΝΔΕΙΑΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Θάνου Χρυσούλα με αναπληρωματικό μέλος τον Σταυριανουδάκη Κωνσταντίνο- Νεκτάριο
 • Ανδρουλάκης Ανδρέας με αναπληρωματικό μέλος τη Λαγδά Δέσποινα

Δημοτικοί Υπάλληλοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί

 • Τσιάμη Βασιλική με αναπληρωματικό μέλος την Κατσαρού Ζωή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 • Δεμενεοπούλου Ελένη (Μέλος Φιλοζωικής Ένωσης)
 • Σκλαβενίτη Χαρά (Μέλος Φιλοζωικής Ένωσης)
 • Δανιάς Κώστας (Εκπαιδευτής σκύλων)
 • Βότσης Ιωάννης (Κτηνίατρος)
 • Σκιαδοπούλου Γεωργία, με αναπληρώτρια την Θάνου Χρυσούλα (εκπρόσωπος του Δήμου με την αναπληρώτρια της)
Αρέσει σε %d bloggers: