Βοηθητικό link εκμάθησης HTML

Δημιουργία ιστοσελίδας με HTML

Δημιουργία Ιστοσελίδας με HTML

Εκμάθηση HTML

Συνοπτικές Οδηγίες Html

Λεξικό Διαδικτύου

Λεξικό διαδικτύου

ΚΔΒΜ Δήμου Δάφνης

Το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις οι οποίες απαιτούν τόσο από τον δημόσιο και ιδιωτικό υπάλληλο όσο και από οποιονδήποτε σύγχρονο εργαζόμενο να είναι διαρκώς αποδοτικός και καταρτισμένος σε ποικίλα πεδία, προχώρησε στην έναρξη διαφόρων τμημάτων μάθησης.

Ένα από τα τμήματα είναι και η “δημιουργία ιστοσελίδας”, στα πλαίσια του οποίου δημιουργήθηκε η εν λόγω ιστοσελίδα.

Σημειώνουμε ότι όλα τα μαθήματα των ΚΔΒΜ παρέχονται δωρεάν, απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες άνω των 18 και πραγματοποιούνται στο 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Υμηττού (Προύσσης 1 και Ηλιουπόλεως) και στο 1ο Γυμνάσιο-ΕΠΑΛ Δάφνης (Γράμμου 1).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο site του Δήμου Δάφνης – Υμηττού http://www.dafni-ymittos.gov.gr/dafni-ymittos/dia-bioy-mathisi

Λίγα λόγια για τα ΚΔΒΜ

KDBM3                   Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», αρθρ.8, παρ. 4,  ο Δήμος αναλαμβάνει την «ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής  μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης».

Νέα Δομή στη Διά Βίου Μάθηση

Τα προηγούμενα χρόνια είχαν λειτουργήσει με επιτυχία τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), τα οποία, όμως, είχαν κεντρική διαχείριση ως συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα και αναπτύχθηκαν σε επίπεδο Νομού. Η ουσιαστική διαφοροποίηση των Κ.Δ.Β.Μ. είναι ότι πλέον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει και να οργανώσει τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που επιθυμεί να υλοποιηθούν στην περιφέρειά του. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να αντιστραφεί η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αφού μπορεί να γίνεται πρώτα διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των πολιτών και να «μεταφράζονται» οι ανάγκες σε προγράμματα μάθησης.

Το Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) συνεργάστηκαν και συμφώνησαν να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δια βίου μάθησης με πόρους (65.000.000 €) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περισσότερους από 200 Δήμους σε όλη τη Χώρα με χιλιάδες τμήματα μάθησης και εκπαιδευόμενους σε 70 διαθέσιμες θεματικές ενότητες.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τη σύμπραξη τεσσάρων φορέων. Οι συμπράττοντες φορείς συνεργάζονται στενά και συναποφασίζουν για τις δράσεις που υλοποιούν μέσα από ένα συντονιστικό όργανο, την Επιτελική Επιτροπή για τα Κ.Δ.Β.Μ., στην οποία προεδρεύει ως εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε. ο Κος Γιάννης Θεοδωρακόπουλος.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει αναλάβει την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του Προγράμματος συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και υλοποίησης των τμημάτων μάθησης, οργανώνοντας και στελεχώνοντας όλο το δίκτυο των Κ.Δ.Β.Μ.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) έχει αναλάβει την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δικτύωση των αιρετών και των στελεχών των Δήμων, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο με την τοπικής αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα τους Δήμους.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) αναλαμβάνει αφενός μεν την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση ενηλίκων στα Κ.Δ.Β.Μ., αφετέρου δε την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων που θα εργαστούν στα Κ.Δ.Β.Μ.

Τέλος, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) έχει αναλάβει την ανάπτυξη του Portal επικοινωνίας των Κ.Δ.Β.Μ. καθώς και την ανάπτυξη του εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας και παρακολούθησης (intranet) της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Κ.Δ.Β.Μ.

Σκοπός του Προγράμματος – Στόχοι

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη συνεργασία των φορέων διοίκησης και των φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης και αποσκοπεί στην ευρύτερη εφαρμογή του θεσμικού συστήματος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες μέσω της λειτουργίας Δομών (Κέντρων Δια Βίου Μάθησης)που παρέχουν δια βίου μάθηση σε όλους τους πολίτες.

Σκοπός της λειτουργίας και υλοποίησης του Προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι και η ενεργοποίηση του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ως επιτελικού φορέα της δια βίου μάθησης, όπως έχει προβλεφθεί στο ν.3879/2010.

Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, η υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού έργου και των εν γένει δράσεών του ενεργοποιείται:

(α) με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ,

(β) με εκπαιδευτικές δράσεις ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, οι οποίες μετά από πρόταση των αιτούντων Δήμων και έγκριση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα υλοποιούνται

Μέσα από αυτήν την κατεύθυνση, τα Κ.Δ.Β.Μ., ως μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευομένους τους- στα εξής:

  • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση
  • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
  • Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης
  • Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες
  • Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού
  • Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
  • Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού
  • Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα  Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους  ενήλικες,  άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμεΑ) στοχεύει στην ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.

(Πηγή : http://kdvm.gr/about)

 

 

Λίγα λόγια για το site

Γειά σας !!!

Είμαι η Κατερίνα και σας καλοσωρίζω στο blog μου.

Το εν λόγω blog, δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος “Δημιουργία ιστοσελίδας” των ΚΔΒΜ Δάφνης Υμηττού και πρόκειται για την πρώτη απόπειρα εμπέδωσης των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο σεμινάριο.

Σκοπός του δεν είναι το κέρδος αλλά η κατά το δυνατόν καλύτερη ενήμερωση γύρω από κάθε δραστηριότητα (κοινωνική, πολιτιστική, αθλητική κλπ.) που αφορά τον Δήμο μας, μεταφέροντας στο blog ό,τι σχετικό κυκλοφορεί στη διαδικτυακή «αγορά» αλλά και γενικότερα.

Παράλληλα πραγματοποιείται μια προσπάθεια ανάδειξης της τοπικής μας ιστορίας. 

Λυπούμαστε που δεν ανταποκρινόμαστε σε όλα… αλλά προσπαθούμε προς τη σωστή τους διαχείριση και σε μελλοντική καθολική μας ανταπόκριση.

Εάν κάποιος θεωρήσει ότι θίγεται… παρακαλούμε να μας ενημερώσει ώστε να λάβουμε άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες. 

Ορισμένες από τις φωτογραφίες και τα βίντεο προέρχονται από το διαδίκτυο.

Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί άρθρο, εικόνα ή βίντεο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μου ώστε να αφαιρεθεί άμεσα.

Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΗΓΗ.

Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω αρχικά την Εκπαιδεύτρια του τμήματος κα Σταυρούλα Γκιώνη, που με αμέριστη υπευθυνότητα και μεράκι προσπάθησε να μας  μεταδώσει τις γνώσεις της και εν συνεχεία όλους εσάς που με εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν στην παροσπάθειά μας, παρέχοντας αρχειακό υλικό (παλιές φωτογραφίες, γραπτές πηγές και προφορικές μαρτυρίες) στο email μας dafninewspress@gmail.com

Στη δημοσίευση θα αναφέρεται η πηγή προέλευσης.

Καλή συνέχεια.

Καλοσόρισμα.jpg

Αρέσει σε %d bloggers: