Με 31 θέματα η πρώτη τακτική Συνεδρίαση για το νεοεκλεγέν Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης Υμηττού

Με 31 θέματα ημερήσιας διάταξης, πραγματοποιεί την πρώτη του τακτική Συνεδρίαση την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 21.30 στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, το νεοεκλεγέν Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης Υμηττού.

Μεταξύ αυτών είναι και ο ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Μελών του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού», του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού», της «Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης-Υμηττού», της Δημοτική Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2019-2020 κλπ.

Συγκεκριμένα η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα :

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Εκλογή δυο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 3. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 4. Αποδοχή ποσού για : α) καταβολή εκλογικής αποζημίωσης  των υπαλλήλων του Δήμου Δάφνης Υμηττού  για τις δημοτικές περιφερειακές εκλογές, καθώς  και για την ανάδειξη μελών  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, β) κατάθεση γ’ κατανομής  για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
 5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα για το έτος 2019.
 7. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 8. α) Έγκριση των όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ο.Κ.Π.Δ.Υ με το Δήμο β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της καθώς και γ) ορισμό εκπροσώπου και γραμματέα για την συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης.
 9. Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με τα ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού», της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002498.
 10. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 11. Έγκριση σκοπιμότητας , διενέργειας εκτέλεσης  έργου  και έγκριση της υπ ’ αρ. 45/2019 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   που αφορά έργο «Διαμόρφωση χώρων  για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς» για το οικονομικό έτος 2019.
 12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΠΤΜΝΕ και  παράτασης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας μετά των Απαιτούμενων Λοιπών Εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν».
 13. Ορθή επανάληψη των αριθμ. 188/2018 και 103/2019 προηγούμενων αποφάσεων ως προς την επιτροπή παρακολούθησης για την προμήθεια με τίτλο «Επέκταση- αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού».
 14. Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις  του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 επί: α) άσκηση αγωγής για λογαριασμό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για την αναγνώριση της κυριότητας του, τη διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής με Κ.Α.Ε.Κ 050032107003/0/0 που εμφανίζεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων της εν λόγω εγγραφής που αφορά το Κοιμητήριο του Δήμου και β) συζήτησης αγωγής των Αικατερίνης Φραγκούλη, Στέφανου Φραγκούλη, Λεωνίδα Φραγκούλη, Αντωνίου Φραγκούλη, Λεωνίδα Φραγκούλη και Στυλιανού Φραγκούλη κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Βύρωνα και του πρώην Δήμου Υμηττού.
 15. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 16. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 17. Ορισμός μελών διοικητικού Συμβουλίου της «Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης-Υμηττού».
 18. Ορισμός μελών Δημοτική Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2019-2020.
 19. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2019.
 20. Αντικατάσταση μελών της επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής  του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης -Υμηττού».
 21. Ορισμός εκπροσώπου στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ».
 22. Ορισμός μελών του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
 23. Ορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Εκπροσώπου και συντονιστή Δράσεων συμμετοχής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγειών πόλεων- Προαγωγής υγείας.
 24. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους στην επιτροπή του άρθρου 13 του κανονισμού καθαριότητος.
 25. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία των δήμων Ηλιούπολης, Δάφνης –  Υμηττού  με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκινητικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης,  Δάφνης –Υμηττού».
 26. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου.
 27. Ορισμός διαχειριστών των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και των Νομικών Προσώπων.
 28. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου των Ν.Π α) «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού» και β) «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού».
 29. Έγκριση επαναφοράς οικογενειακού τάφου στο δικαιούχο.
 30. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη αγάλματος (προτομή Σωκράτη) με  εγκατάσταση του στην κεντρική πλατεία Καλογήρων της Δ.Κ. Δάφνης.
 31. Ενημέρωση του Σώματος  και διατύπωση γνώμης επί του  Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: